Polityka_Comma

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – CENTRUM EDUKACYJNE COMMA PIOTR UJMA, ul. Wolności 106; 42-
244 Mstów, nr tel.: 604 216 498, comma@pro.onet.pl., NIP: 9490137106, REGON:
150215862.
2) Użytkownik – podmiot, który przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za
pomocą mechanizmów Serwisu,
3) Serwis – serwis Facebook dostępny pod adresem https://facebook.com.
§ 2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą
mechanizmów Serwisu, w szczególności w ramach formularzy kontaktowych tworzonych
przez Administratora z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu.
2. Administratorem przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora
wyłącznie w celach opisanych każdorazowo w formularzu, o którym mowa w ust. 1
powyżej.
4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika zostają zapisane w bazie Administratora i
będą w niej przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji
Administratora dotyczących realizowanych przez niego projektów, w związku z którymi
dane zostały pozyskane. W razie decyzji o zakończeniu realizacji projektu, dane zostaną
usunięte z bazy. Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może zażądać zaprzestania
przetwarzania danych przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami Użytkownika
wskazanymi w ust. 10 poniżej.
5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania
formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Administrator zapewnia niniejszym Użytkownika, że wdrożył odpowiednie środki
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy
prawa.

10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres
comma@pro.onet.pl.